česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 07. červenec 2022

Nové funkce v programu PADS v.9.4

DPS 3/2012 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware

V březnu byla uvedena na trh nová verze programu PADS s označením 9.4. V souvislosti s touto verzí je vhodné zdůraznit, že její nové funkce byly vytvořeny převážně na základě námětů a přání samotných uživatelů, kteří je zasílali prostřednictvím platformy Mentor Ideas. Z nejzajímavějších nových funkcí vybíráme:

Follow Route

Nová funkce Follow Route (spoj, který něco sleduje) je dostupná v modulu PADS Route při interaktivním pokládání spojů. Umožňuje táhnout plošný spoj kolem obrysu vybraného objektu na desce, kterým je např. jiný plošný spoj, obrys desky, zakázané oblasti nebo měděné plochy. Plošný spoj se přitom sám „přitiskne“ k obrysu vybrané entity ve vzdálenosti nastavené v návrhových pravidlech. Během tažení plošného spoje lze postupně vybírat různé objekty, ke kterým se má daný spoj přitisknout (obr. 1).

Nové funkce v programu PADS v.9.41.jpg Nové funkce v programu PADS v.9.42.jpg

Obr. 1 Follow Route – plošný spoj postupně sleduje obrysy několika vybraných objektů

Obr. 2 Příklad pro definování associated net – spoje přes rezistor R1

Nové funkce v programu PADS v.9.43 Nové funkce v programu PADS v.9.4. 4

Obr. 3 Net ($$$961) připojená na levý vývod R1

Obr. 4 Spoje na druhé straně rezistoru R1 a R2 tvoří associated nets ($$$16 a $$$8601)

Associated Net

Nová funkce Associated Net (související síť spojů) umožňuje definovat spoje, které jsou navzájem rozděleny pasivními součástkami (např. rezistory či kondenzátory), aby jim mohla být přiřazena stejná návrhová pravidla. Související (associated) nety jsou potom programem chápány z pohledu návrhových pravidel jako jedna síť spojů, což je důležité zejména při definování min/max délky plošného spoje.

Podívejme se na situaci, která je zachycena na obr. 1. Levá strana rezistoru R1 je připojena na net $$$961, zatímco pravá strana téhož rezistoru je připojena na net $$$8601 a dále přes rezistor R2 na net $$$16.

Po nadefinování souvisejících spojů (associated nets) je možné s nimi zacházet jako s jednotlivými nety – vybrat je, zvýraznit, definovat jim návrhová pravidla atd. Za tímto účelem dostanou tyto spoje nový název (net name), který je složený z názvů jednotlivých souvisejících netů. V případě uvedeného příkladu je tímto novým názvem $$$16*$$$961*$$$8601.

Nové funkce v programu PADS v.9.45.jpg

Obr. 5 DFM analýza kontroluje navrženou desku s ohledem na možné problémy při výrobě

Pokud se souvisejícím spojům definuje v návrhových pravidlech potřebná délka na desce, potom tato délka může zahrnovat i fyzickou délku pasivní součástky (zde rezistory) od vývodu k vývodu. Tím se zajišťuje skutečná potřebná délka spoje s ohledem na dobrý přenos signálu.

Zobrazení ODB++ a porovnání s Gerber výstupy

Export do ODB++ byl nyní doplněn o možnost zobrazení výsledků (obr. 6) a také o grafické porovnání s klasickými CAM výstupy ve formátu Gerber (obr. 7).

Nové funkce v programu PADS v.9.46.jpg

Obr. 6 Zobrazení exportovaných dat ODB++

Zejména možnost porovnání výsledků obou formátů je velmi vítaným doplňkem výstupní kontroly dat dodávaných do výroby. Program automaticky porovnává grafiku výstupu ODB++ s grafikou Gerber dat pro zvolenou vrstvu a signalizuje různé nesrovnalosti. Pro účel porovnání se musí Gerber data vygenerovat ještě před exportem desky do ODB++.

Nové funkce v programu PADS v.9.47.jpg

Obr. 7 Porovnání ODB++ s Gerber daty pro danou vrstvu desky. V tomto případě zde nejsou žádné rozdíly.

ODB++ je výstupní formát dat, který zavedla již před lety firma Valor a který používají zejména velké firmy při výrobě a osazování desek plošných spojů. Na rozdíl od Gerber dat zahrnuje ODB++ navíc i všechna ostatní data potřebná pro práci s DPS, zejména pro testování a osazování.

DFM Analysis

DFM analýzy jsou zaměřeny na kontrolu navržené desky s ohledem na její výrobu, testování a osazování. Tento nový přídavný modul k programu PADS je založený na původní technologii firmy Valor, kterou nyní Mentor Graphics integruje do svých programů. V podstatě se jedná o zmenšenou verzi jinak velmi drahého DFM programu, která provádí na desce stovky různých kontrol s podrobným hlášením nalezených výsledků. Je to poprvé, kdy se velmi výkonné kontrolní procesy zavádí přímo do návrhového programu desky. Tím, že se kontrola provede ještě v závěrečné fázi návrhu desky, je možné včas identifikovat možné problémy související s výrobou a osazováním (obr. 5).

2D Line Snap

Kurzor může nyní při různých úkonech přiskočit (snap) k různým manipulačním bodům okolní grafiky, jako je koncový a středový bod čáry, střed oblouku, průsečík čar, rohy, kvadranty kružnice, manipulační bod součástky, pin, via otvor atd. Přiskakování kurzoru k různým typům manipulačních bodů objektů lze nastavit, vypnout či zapnout. Pokud je tato možnost zapnuta, potom má přednost před přiskakováním kurzoru k přednastavené mřížce (grid snap) až do určité vzdálenosti od kurzoru (snapping radius) nadefinované v nastavení.

Tato možnost se s výhodou využije při kreslení 2D čáry na desce nebo v editoru pouzdra, při měření (Quick Measure) nebo definování manipulačního bodu (Set Origin), nebo i při přesouvání součástek či via otvorů po desce.

2D Line Styles

2D čára může mít nyní několik různých stylů – Solid, Dash, Dot, Dash Dot, Dash Double-Dot. Tyto styly lze použít jak u čar na desce, tak i v editoru pouzdra.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik