česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 18. srpen 2022

Jak zkontrolovat funkčnost pojistky

Pojistky jsou základními součástmi každé elektrické instalace. Díky jejich fungování je možné efektivně chránit přijímače a elektrické soustavy před zkraty, nadproudem nebo přetížením. Vysvětleme si, jak zjistit, zda je pojistka přepálená, a co musíte v takovém případě udělat.

Jak zkontrolovat funkčnost pojistky 4

Pojistky se používají ve všech elektrických obvodech – v instalacích stavebních objektů, elektrických soustavách vozidel nebo v domácích spotřebičích a spotřební elektronice. Je obtížné si představit účinnou ochranu elektrických obvodů a přijímačů elektrické energie bez rychlého rozpojení jejich obvodů během nadměrného toku elektřiny. Seznamte se s nejoblíbenějšími typy pojistek a zjistěte, jak je zkontrolovat.

V tomto článku se dozvíte:

  • Jaké jsou typy pojistek a k čemu jsou určeny.
  • Jak zjistit, zda je pojistka přepálená.
  • Jak zkontrolovat tepelnou pojistku.

Jaké jsou typy pojistek a k čemu jsou určeny?

Používá se mnoho pojistek, které se liší konstrukcí, provozní charakteristikou a určením. Mezi nejčastěji používané pojistky patří mimo jiné tavné, tepelné, proudové, automobilové, polymerové PTC, SMD, průmyslové a miniaturní. Tavné pojistky Účelem tavných pojistek je přerušit obvod, pokud proud v chráněném elektrickém obvodu překročí určitou hodnotu. Základním prvkem tavných pojistek je jeden nebo několik vzájemně propojených tavných prvků – drátků nebo pásků. Jak zjistit, zda je pojistka přepálená? Chcete-li to provést, pak musíte ověřit stav tavné vložky. Závislost mezi dobou tavení tavných prvků tvořících vložku pojistky a hodnotou protékajícího proudu se určuje jako časová proudová charakteristika pojistky. V závislosti na době přepálení vložky lze rozlišovat rychlé pojistky a pojistky s časovou prodlevou.

Jak zkontrolovat funkčnost pojistky

Časové proudové charakteristiky jsou uváděny v rozmezí, protože pojistkové vložky se přepalují v nepatrně odlišných časech vzhledem k hodnotě intenzity elektřiny. Jak zkontrolovat tavnou pojistku? Za tímto účelem je třeba použít časovou proudovou charakteristiku a určit intenzitu proudu, která vede k přepálení vložky. Při hodnotách proudů, které odpovídají době tavení tavných prvků nižší než 0,005 s (¼ doby), omezují pojistky rázový zkratový proud. Kromě toho také plní funkci odpojovačů, protože po vyjmutí pojistkové vložky nebo vyšroubování pojistky se vytvoří trvalá a viditelná mezera v obvodu.

Jak zkontrolovat funkčnost pojistky 1

Nízkonapěťové tavné pojistky se z hlediska konstrukce člení na instalační, průmyslové, přístrojové a speciální. Instalační pojistky typ Bi sestávají z jednopólových zásuvek, spodní vložky, hlavice a v ní umístěné pojistkové vložky. Jmenovité proudy instalačních pojistek s rychlými charakteristikami (BiWts) a časovým zpožděním (BiWtz) jsou mezi 6 a 200 A. Na trhu jsou k dostání také pojistky se středním časovým zpožděním a superrychlé, jako je například model SIBA 7000140.0.1.

Průmyslové pojistky Bu nebo Bm poskytují větší vypínací výkon. Základními prvky jejich konstrukce jsou čelisti a tavné vložky. Používají se v trafostanicích a velkých rozvaděčích. Jsou určeny k účinné ochraně strojů s těžkým startem a častým spuštěním a také k ochraně elektroenergetického vedení.

Ochrana měřicích přístrojů nebo přijímačů elektřiny se provádí pomocí přístrojových pojistek, které vodí proud s intenzitou řádově od několika desítek miliampérů až po několik ampérů.

Tepelné pojistky

Tepelné pojistky jsou typem elektrické pojistky, která rozpojuje obvod v důsledku zvýšení okolní teploty prvku. Používají se především k ochraně elektrických přijímačů před poškozením způsobeným nadměrnou teplotou systému.

Když přemýšlíte nad tím, jak zkontrolovat tepelnou pojistku, je třeba mít na paměti, že se často používají k ochraně jednotlivých prvků elektrických systémů – např. tranzistorů.

Tepelné pojistky rozpojí obvod na principu roztavení malé plastové vložky uvnitř prvku, což uvolní pružinový mechanismus rozpojující kontakty pojistky. Na trhu je mnoho tepelných pojistek s velmi širokým rozsahem teplot rozpojení, které se pohybují v rozmezí od 72 ̊C až do 257 ̊C. Kupříkladu model ESKA 770.104 zajišťuje teplotu rozpojení při 104 ̊C.

Jak zkontrolovat funkčnost pojistky 2

Tepelné pojistky se liší svou konstrukcí. Nejčastěji se používají tavné pojistky, ve kterých tavná vložka pod vlivem konkrétní hodnoty intenzity proudu vyhoří. Dalším typem přístrojů tohoto typu jsou bimetalové tepelné pojistky, ve kterých se bimetal pod vlivem teploty ohýbá v určitém směru a blokuje průtok proudu.

Když se pojistka ochladí, bimetal se vrátí do předchozího stavu a zároveň umožní, aby proud znovu proudil. Bimetalické tepelné pojistky se používají mimo jiné v rychlovarných konvicích.

Jak zjistit, zda je pojistka přepálená?

Vyhoření vložky tavné pojistky nebo vyhoření plastové vložky v tepelné pojistce povede k odpojení elektrického obvodu. Jak zkontrolovat pojistku?

Chcete-li správně zkontrolovat, zda je pojistka přepálená, stačí použít multimetr. Na měřicím přístroji si nastavte možnost měření kontinuity kabelu. Označení této funkce se může lišit v závislosti na použitém měřiči, ale nejčastěji se označení měření kontinuity kabelu podobá symbolu usměrňovací diody. K měření pojistky je mimo jiné vhodný multimetr AXIOMET AX-MS8221B. Poté umístěte na příslušných místech v měřiči měřicí sondy – červenou do konektoru označeného jako VΩmA a černou do uzemnění (konektor COM). Jak zkontrolovat pojistku? Stačí umístit dvě měřicí sondy na měřicí prvky pojistky. Bez ohledu na typ pojistky probíhá její měření obdobným způsobem. Takže… jak zkontrolovat tavnou pojistku? V případě automobilových pojistek jsou to dva plíšky v horní části pojistek. Malé pojistky se měří přiložením měřicích sond k jejich dvěma kovovým koncovkám. Pojistky v instalacích (vypínače) mají v přední části tělesa speciální důlky, které umožňují měřit kontinuitu obvodu. Pokud je zachována kontinuita obvodu, měřič by měl indikovat poměrně malý odpor. Když je pojistka přepálená, měřič indikuje nekonečný odpor, neukazuje nic nebo sděluje diskontinuitu vodiče akustickým a/nebo světelným signálem.

Jak zkontrolovat funkčnost pojistky 3

Pokud je vložka pojistky přepálená, vyměňte ji za vložku se stejnými parametry a stejnými časovými proudovými charakteristikami. Pokud byly během zkratu poškozeny i jiné prvky pojistky, je nutné vyměnit celou ochranu.

Jak zkontrolovat tepelnou pojistku?

Jak zjistit, zda je pojistka přepálená? Průtok proudu tepelnou pojistkou se rovněž ověřuje pomocí multimetru s funkcí zkoušení kontinuity obvodu. Obdobně jako u tavných pojistek i zde je třeba přiložit měřicí sondy ke dvěma vodivým pojistkovým kontaktům, abychom zjistili, zda je naměřená hodnota nízká. Pokud měřič vydává akustický a/nebo světelný signál nebo indikuje velmi vysoké hodnoty odporu, je tepelná pojistka vyhořelá a nevodí elektřinu.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik