česky english Vítejte, dnes je pátek 07. říjen 2022

Tištěná elektronika: Terminologie

DPS 4/2014 | Zajímavosti - články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Tento příspěvek je úvodem do terminologie, klasifikace a trendů tištěné elektroniky a je tedy pokračováním příspěvků „Terminologie pro elektronická zobrazovací zařízení“ a „Displeje LED a OLED – Terminologie“. Rozvádí některé další podrobnosti nového oboru realizace elektroniky. Následující tabulky popisují klasifikaci a trendy aplikací, nejběžnější zkratky a klasifikaci technik tisku.

Tab 1

Technické komise související s tištěnou elektronikou

 • IEC TC 119 (Printed electronics) se zabývá řadou aspektů tištěné elektroniky
 • IEC TC 21 (Secondary cells and batteries) se zabývá akumulátorovými články a bateriemi
 • IEC TC 34 (Lamps and related equipment) se zabývá osvětlovací technikou (např. LED, OLED)
 • IEC TC 40 (Capacitors and resistors) se zabývá kondenzátory, rezistory a pasivními integrovanými obvody
 • IEC TC 47 (Semiconductor devices) se zabývá polovodičovými součástkami, integrovanými obvody a senzory
 • IEC TC 82 (Solar photovoltaics energy systems) se zabývá systémy fotovoltaické konverze solární energie na elektrickou
 • IEC TC 91 (Electronics Assembly Technology) se zabývá technologiemi montáže elektroniky (např. SMT)
 • IEC TC 110 (Electronic display devices) se zabývá elektronickými zobrazovacími zařízeními (např. LED, OLED)
 • IEC TC 111 (Environmental standardization for electrical and electronic products and systems) se zabývá environmentálními aspekty normalizace elektrických a elektronických výrobků a systémů
 • ISO TC 229 (Nanotechnologies) se zabývá nanoobjekty, nanostrukturami atp.
 • IEC TC 113 (Nanotechnology standardization for electrical and electronic products and systems) se zabývá aspekty nanotechnologií v normalizaci elektrických a elektronických výrobků a systémů; ISO TC 229 a IEC TC 113 spolupracují na řadě slovníků ISO/TS 80004-x a IEC/TS 80004-y [80004]
 • ISO TC 130 (Graphic technology) se zabývá technologiemi grafické výroby

Tab 2

Vysvětlivky k termínům

 • dioda LED (LED diode) je speciální polovodičová dioda, která při průchodu dopředného proudu vyzařuje téměř monochromatické (viditelné) záření
 • dioda OLED (OLED diode) je dioda LED, ve které je světlo emitováno z organických materiálů; obsahuje elektroluminiscenční vrstvu (organického polovodiče), která je umístěna mezi dvěma elektrodami, alespoň jedna elektroda je transparentní
 • displeje elektronické, vizuální (electronic visual displays) jsou např. televizory nebo monitory počítačů
 • displeje EPD (Electronic Paper Displays) jsou displeje s e-inkoustem; např. segmentové displeje karet VISA
 • displeje ohebné (flexible displays) jsou ohebné pro koncového uživatele
 • displeje segmentové (segment displays) zobrazují pouze číslice nebo abecedně číslicové znaky, které sestávají z několika segmentů; jeden segment odpovídá např. jedné diodě LED nebo OLED
 • displeje LED (LED displays) jsou složené z jedné diody LED (stavové indikátory), z více samostatných/segmentových diod LED (jednoduché textové/ segmentové displeje) až matice adresovatelných diod LED
 • dokumenty 8000 až 89999 jsou podle dohody mezi ISO a IEC dokumenty, kde je spolupráce nezbytná; např. ISO 80000-7 Quantites and units – Part 7: Light; IEC 80000-6 Quantites and units – Part 6: Electromagnetism
 • chytré karty s displejem (smart card with a built in display) jsou např. bankovní karty s EPD displejem, které umožňují zabezpečenou online konzultaci o stavu bankovního účtu [google]
 • svítidla OLED (OLED lighting) jsou (ohebné/průhledné) osvětlovací prvky s velkou perspektivou, kterou lze realizovat technologií tištěné elektroniky
 • primární a akumulátorové články (primary and secondary cells; nonrechargeable and rechargeable batteries)
 • využívají ireverzibilní, resp. reverzibilní, elektrochemické reakce (příklady sekundárních článků: olověný akumulátor, niklkadmiový akumulátor); v tištěné elektronice se využívají ohebné i neohebné varianty
 • tagy RFID a NFC (RFID and NFC tags) sestávají z anténky a chipu; RFID čip může mít v paměti pouze EPC a komunikuje podle ISO/IEC 14443; NFC čip může mít velkou paměť a umí komunikovat podle ISO/IEC 14443 a navíc i podle dalších norem (SONY)
 • tisk (printing) je jedna z fází technologie grafické výroby, jejímž výsledkem je jedna nebo mnoho reprodukcí na hmotném podkladu [12637]
 • tisk funkční (functional printing) je tisk, který pomocí upravených klasických metod tisku přesahuje možnosti grafické a vizuální informace [wiki]
 • tisk inkoustový (ink-jet printing) je tisk, při kterém je proud inkoustových kapiček (řízený digitálními daty) promítán na potiskovaný materiál
 • tisknutelnost (komponenty) (printability) je možnost vytvořit elektrotechnický výrobek pomocí technologie tisku na různých substrátech [OE-A]
 • tiskové technologie analogové/konvenční (analog technology) zobrazují, přenášejí a reprodukují vizuální data v plynulém tónovém rozsahu; takto získané nosiče obrazu jsou opakovaně použitelné
 • tiskové technologie digitální (digital technology) zobrazují, přenášejí a reprodukují vizuální data v diskrétních hodnotách
 • tisková forma (forme) je fyzický nosič obrazu, který je schopen reprodukovat exponovaná místa předlohy (např. sítotiskové šablony)
 • tištěná elektronika (printed electronics) je elektronický výrobek vytvořený pomocí technologie tisku na různých substrátech; postupy tisku mohou být doplněny o další aditivní nebo subtraktivní techniky
 • tištěná paměť (printed memory) je tištěná elektronická součástka pro řadu aplikací; např. pro RFID tagy, resp. NFC tagy

Tab 3

Literatura

[12637] ČSN ISO12637-1 Technologie grafické výroby – Slovník. Část 1: Základní termíny
[60050] ČSN IEC 60050 Mezinárodní elektrotechnický slovník
[62341] ČSN EN 62341-1-2:2010 Displeje s organickými diodami LED Část 1–2: Terminologie a písmenné značky
[80004] ISO/TS 80004 Nanotechnologies – Vocabulary
[OE-A] OE-A Roadmap for Organic and Printed Electronics, Ed4, google.com [wiki] en.wikipedia.org; cs.wikipedia.org

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik